PRIVACY STATEMENT

Uw privacy is van groot belang voor ZZ SWEET STUDIO. Wij houden ons aan de privacywet en zullen er altijd voor zorgen dat uw gegevens veilig zijn en er met zorg mee om wordt gegaan. In deze privacyverklaring leggen we uit welke informatie er verzameld wordt wanneer u de website www.sweetstudio.nl bezoekt, een bestelling plaatst via de webshop, e-mail en berichten via social media ( Instagram, Facebook, Whatsapp) en wat wij met deze informatie doen. TOEPASSELIJKHEID Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via een contactformulier of bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). ZZ SWEET STUDIO is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. INFORMATIE OVER ZZ SWEET STUDIO ZZ SWEET STUDIO is gevestigd te Herenweg 62, 1935AG, Egmond-Binnen. ZZ SWEET STUDIO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 66833701. DOEL EN GRONDSLAGEN VERWERKING PERSOONSGEGEVEN Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ten behoeve van uw bestelling
 • Het maken van onze planning betreffende de geplaatste bestellingen
 • Het leveren van de door u bestelde producten

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ Als u via de website van ZZ SWEET STUDIO het contactformulier invult worden de volgende persoonlijke gegevens verzameld:

 • E-mailadres
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Datum en locatie van event
 • Aantal gasten
 • IP-adres van websitebezoeker

Deze gegevens gebruiken wij om contact met jou op te nemen over u aanvraag, om een afspraak te maken of om u een offerte toe te sturen. Als er vervolgens een bestelling geplaatst wordt bij ZZ SWEET STUDIO worden ook de volgende persoonlijke gegevens verzameld: – Adresgegevens – Bankgegevens Uw bankgegevens zijn pas bij ons bekend wanneer er een betaling is verricht. ZZ SWEET STUDIO gebruikt uw bankgegevens daarna op geen enkele manier en slaat deze gegevens ook niet op. In geval van een terugbetaling zullen wij uw om uw bankgegevens vragen en deze éénmalig gebruiken en daarna verwijderen. VERSTREKKING AAN DERDEN Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming. COMMERCIËLE DOELEINDEN Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. COOKIES Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

 • Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. ZZ SWEET STUDIO gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

INZIEN, CORRIGEREN OF VERWIJDEREN U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar zzsweetstudio@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. CONTACT Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via zzsweetstudio@gmail.com

Algemene Voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor alle taarten en sweet tables. Bij bestellen van bruidstaarten gelden bruidstaart algemene voorwaarden ( te vinden onder algemene voorwaarden).

 1. Identiteit van de ondernemer

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden producten en diensten en/of overige rechtsbetrekkingen die tot stand komen met ZZ Sweet Studio, Herenweg 62, 1935AG, Egmond-Binnen, telefoonnummer: 06 23 51 55 10, email: zzsweetstudio@gmail.com . Ingeschreven bij de KvK Alkmaar onder nummer:66833701.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Door een bestelling te doen via telefoon, whatsapp bericht, per mail of via website contactformulier gaat u een overeenkomst aan met ZZ Sweet Studio en geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden.  Alle goederen blijven eigendom van ZZ Sweet Studio tot de volledige betaling van de bestelling heeft plaatsgevonden.

 1. Opdracht plaatsen

3.1 U kunt een taartopdracht via telefoon, whatsapp bericht, per mail of via website contactformulier opgeven. Er wordt hierna zo spoedig mogelijk contact met u gezocht via de email of telefoon. 3.2 Al onze prijzen zijn inclusief  9% btw. 3.3 Na het plaatsen van een bestelling dient het volledige bedrag te worden overgemaakt. 3.4. Een custom made cake bij ZZ Sweet Studio moet ruim 3 weken van tevoren besteld worden. Bruidstaart moet minimaal 3 maanden van tevoren besteld worden. 3.5. Taart bestellen is  vanaf 12 personen mogelijk, cupcakes vanaf 12 stuks, cakepops vanaf 8 stuks. Neem contact met ons op om meer informatie te vragen over  minimaal aantaal voor bestelling van andere producten van ZZ Sweet Studio. 3.6. ZZ Sweet studio maakt geen taarten bedekt met fondant, suikerpasta of marcepein.

 1. Prijzen

4.1 Alle prijzen en tarieven genoemd op deze site  zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. 4.2 De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van ingrediënten, materialen, loonkosten, sociale -, fiscale lasten en toeleveringskosten e.d. welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is ZZ Sweet Studio gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. De prijzen aan u kenbaar gemaakt in een offerte zijn bindend, tenzij in de offerte een bepaling is opgenomen dat dagprijzen voor dagverse producten, verrekend zullen worden.

 1. Levering

5.1 De taarten kunnen afgehaald  worden in Haarlem/Egmond-Binnen. 5.2 Binnen Alkmaar  worden de taarten voor vast bedrag van 8,95€ bezorgd. 5.3 Bij bezorging buiten Egmond-Binnen rekenen we 0,45€ per kilometer binnen (heen en terug reis) een straal van 30 km daarbuiten zijn de bezorgkosten 0,55€ per km.

 1. Betaling

6.1 De betaling dient bij bevestiging te worden overgemaakt op IBAN NL38 ABNA 0449 4379 30 ten name van ZZ SWEET STUDIO. Op het moment dat de betaling binnen is wordt de bestelling definitief aangenomen. Artikel 7. Klachten en retourzending 7.1 In geval van ziekte of overmacht zal ZZ Sweet Studio er alles aan doen een geschikte oplossing te zoeken. 7.2 Bij het ophalen van de taart dient u het bestelde artikel te controleren. Eventuele fouten kunnen direct te plekke nog gecorrigeerd worden. Bent u niet tevreden over de taart dan dient u dit direct bij afhalen/ bezorgen te vermelden. ZZ Sweet Studio is niet verantwoordelijk te houden voor de invloed op het product van de vervoer- en bewaarcondities uwerzijds. 7.3 In het geval er klachten  over de smaak of de kwaliteit van het product neemt de Klant de verantwoordelijkheid  om contact met ZZ Sweet Studio op te nemen en te informeren over het bestaande probleem. Voor de evaluatie van het probleem heeft ZZ Sweet Studio een deel van het product nodig om te worden beoordeeld. 7.4 Een klacht dient binnen 24 uur gemeld te worden, dit met beschrijving  van de klacht via e-mail aan zzsweetstudio@gmail.com. Klachten die na 24 uur gemeld worden, kunnen redelijkerwijs niet in behandeling worden genomen. 7.5 Alle taarten worden op de hand gemaakt. Het kan echter voorkomen dat er verschillen zijn tussen het gekozen voorbeeld en uw taart. Indien u ons een voorbeeld stuurt van een andere bakker of cake designer en ons de opdracht geeft deze na te maken, kunnen er verschillen ontstaan. ZZ Sweet Studio maakt geen exact kopies van taarten van andere bakkers of cake designers. 7.6 ZZ Sweet Studio is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van ZZ Sweet Studio is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van ZZ Sweet Studio komen. ZZ Sweet Studio is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens verzending van goederen wanneer deze op verzoek van de klant wordt uitgevoerd door een ander bedrijf dan ZZ Sweet Studio. 7.7 ZZ Sweet Studio is niet aansprakelijk voor enige letselschade bijv. als gevolg van allergieën. Producten van ZZ Sweet Studio kunnen melk, granen, noten, cacao, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de Klant om de gasten te informeren.

 1. Annulering

8.1 Taartopdrachten kunnen van te voren schriftelijk per email worden geannuleerd. Tenzij anders vermeld in de prijsopgave. In geval van een volledige betaling vooraf dient u bij annulering de eventueel reeds gemaakte kosten te vergoeden: – Bij annulering tot 30 dagen voor levering zal het gehele bedrag worden teruggestort – Bij annulering tot 14 dagen voor levering zal 50% van het gehele bedrag worden teruggestort – Bij annulering tot 7 dagen voor levering zal 25% van het gehele bedrag worden teruggestort – Bij annulering binnen 7 dagen voor levering vervalt het recht op terugbetaling.

 • Annuleren doe je via e-mail, naar ons adres zzsweetstudio@gmail.com
 • ZZ Sweet Studio betaalt de Klant binnen 14 dagen na de bevestiging van de annulering terug.
 1. Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Enkel het Nederlands recht is van toepassing op deze geschillen. 9.2. ZZ Sweet Studio heeft het recht om iedere taart gemaakt in opdracht te fotograferen en te gebruiken voor de website en overige publicaties.      Privacy ZZ Sweet Studio respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Wij garanderen dat uw persoonlijke informatie in vertrouwen wordt behandeld. De gegevens die wij vragen worden gebruikt om de bestellingen zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen. Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan externe partijen.

Bruidstaart contract 

Betalingen & Prijzen

 1. Een aanbetaling van 50% van het totaalbedrag dient te worden voldaan zodra de offerte bevestigd is om de bestelling definitief te maken en de leveringsdatum vast te leggen. Het resterende bedrag dient uiterlijk twee (2) weken voor levering te worden voldaan.
 2. Als het contract twee (2) weken voor levering wordt geannuleerd zal 50% van de aanbetaling terugbetaald worden. Indien het contract binnen twee (2) weken voor levering geannuleerd wordt zal de aanbetaling volledig vervallen.
 3. Wijzigingen aan het ontwerp nadat het contract is gesloten kan leiden tot extra kosten.
 4. Alle wijzigingen van de bestelling zijn afhankelijk van beschikbaarheid en dienen schriftelijk en niet later dan drie (3) weken voor levering ingediend te worden.
 5. Bij het annuleren van een bruidstaart na een proefsessie worden de gemaakte kosten voor de proefsessie (27,50 euro voor proefsessie voor 2 personen) doorberekend.

Levering

 1. ZZ Sweet Studio garandeert een product van hoge kwaliteit maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor onvoorziene omstandigheden, zoals extreem weer, transport problemen, ongelukken, arbeidsonenigheden of stakingen, en andere oorzaken buiten onze invloed. Een vertraging van levering zal geen grond zijn voor een korting of terugbetaling.
 2. ZZ Sweet Studio is niet verantwoordelijk voor schade aan het geleverde product veroorzaakt door een gast, cateraar, of personen anders dan ZZ Sweet Studio personeel. De klant is ervoor verantwoordelijk dat er een veilige plaats is om de taart te plaatsen.
 3. Право собственности на продукт перейдет от ZZ Sweet Studio к клиенту после завершения передачи, поскольку после передачи ZZ Sweet Studio не останется на месте.
 4. Заказчик несет ответственность за то, чтобы перед разрезанием и употреблением торта были удалены все несъедобные украшения, в том числе сахарные цветы. Сахарные цветы изготавливаются из съедобных ингредиентов, но не предназначены для употребления в пищу, поскольку для прочности и гибкости, а также для более естественного результата используется железная проволока.
 5. ZZ Sweet Studio подскажет заказчику, как лучше всего ухаживать за тортом в зависимости от погоды. Если клиент решит не принять этот совет, ZZ Sweet Studio не несет за это ответственности.
 6. ZZ Sweet Studio не несет ответственности за предоставление форм для торта, вилок, салфеток, ножей для торта или за нарезку торта.

Ответственность

 1. Продукты ZZ Sweet Studio могут содержать молоко, зерновые, орехи, какао или другие аллергены или контактировать с ними. Несмотря на то, что в случае выявленной аллергии будут приняты все меры предосторожности, ответственность за информирование гостей остается на клиенте. ZZ Sweet Studio не несет ответственности за возможные аллергические реакции.

Другой

 1. ZZ Sweet Studio оставляет за собой право использовать фотографии товара в рекламных целях без компенсации.
 2. ZZ Sweet Studio оставляет за собой право принимать дизайнерские решения в последнюю минуту, чтобы обеспечить наши стандарты качества.
 3. Кусочки торта стандартно рассчитываются как 2,5 см х 5,0 см х 10 см (ш/д/выс). Для десертных столов взимаются полкуска, чтобы сохранить размер пропорционально остальной выпечке.

No products in the cart.